Dầu động cơ xe con chạy xăng Eneos SM/CF 20W50 (4L/Can)